Dotace na kulturní památky

Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova.

Účel:
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.

16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru
Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.

16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.
Ministerstvo zemědělství sděluje všem potenciálním žadatelům o dotaci, že počínaje dnem 27. ledna 2016 budou tyto Žádosti přijímány v písemné podobě na odděleních příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby), https://www.szif.cz/cs/ro
Úplné znění Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html)
V odkazu jsou uvedeny potřebné pokyny pro žadatele o dotaci, včetně požadovaných příloh, které je potřeba předložit spolu se Žádostí o registraci.

Vzhledem k předcházení případným nejasnostem upřesňujeme znění obecné části A) Zásad bod m) žadatel o dotaci podává na jeden typ objektu daného předmětu dotace jednu žádost (příklad: 1 žádost = kaplička, 1 žádost = nemotorové přípojné, apod.). Žadatel o dotaci může podat jednu žádost na více objektů stejného typu v rámci jednoho katastrálního území (příklad: 1 žádost = 3 kapličky, 1 žádost = 2historické zemědělské stroje, apod.).
Dále upozorňujeme žadatele, že v případě současného podání vyplněného elektronického formuláře ve formátu pdf k písemné podobě žádosti, bude žádost bodově zvýhodněna.
Formuláře v pdf dle jednotlivých podprogramů budou ke stažení na internetových stránkách MZe a SZIF. Vyplněný elektronický formulář musí být zaslán na elektronickou adresu dp16@szif.cz nejpozději v den podání písemné žádosti na pracovištích OPŽL. Upozorňujeme, že elektronický formulář formátu pdf není totožný se vzorem žádosti v Zásadách, část C, který se podává osobně na příslušné pracoviště SZIF.
ZDROJ: MZe

Tagged with: ,
Vloženo v Dotace ostatní
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale