Cíle a Fiche

Cíle a jejich naplňování prostřednictvím Fichí při realizaci Strategického plánu LEADER MAS Litomyšlsko v letech 2007 – 2013.

Cíle pro toto období byly zakotveny ve strategickém plánu  „Trvale udržitelný rozvoj v regionu v návaznosti na město Litomyšl“. Tento celkový cíl je naplňován ve struktuře PRV prostřednictvím opatření a podopatření osy III.

Cílem číslo 1 je Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti, kterého bude dosahováno prostřednictvím Opatření 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Toto opatření je obsahem Fiche číslo 1 v záměru a), b), a c). Specifickým cílem této Fiche je, aby zemědělské subjekty produkovali OZE, aby se v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským dosáhlo výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajistily se tak podmínky pro kvalitní život místních obyvatel a stabilita venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti.

Cílem číslo 2 je Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Tohoto cíle bude dosahováno prostřednictvím Podopatření 2.1.2. Občanské vybavení a služby. Toto podopatření je obsahem Fiche číslo 2 v záměru a), b), a c). Důvodem zavedení této Fiche je nedostatečná vybavenost a služby v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu, nedostatečné zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Specifickým cílem dané Fiche je zajištění občanského vybavení a služeb v obcích do 2 000 obyvatel a zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Cílem číslo 3 je také Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, kterého bude dosahováno prostřednictvím Podopatření 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, v záměru a) a c). Toto Podopatření je obsahem Fiche číslo 3 ,kde specifickým cílem této Fiche je podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání a relaxaci.

Cílem číslo 4 je Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. Tento cíl bude naplňován prostřednictvím Opatření 1.3. Podpora cestovního ruchu záměrem a), kde toto Opatření je obsahem Fiche číslo 4, jejichž specifickým cílem je rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, především venkovské turistice, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.

Cílem číslo 5 je Různorodost venkovské ekonomiky. Tohoto cíle bude dosahováno prostřednictvím Opatření 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Toto Opatření je obsahem Fiche číslo 5, jejich specifickým cílem je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale