Cíle a Fiche

Cíle a jejich naplňování prostřednictvím Fichí při realizaci Strategického plánu LEADER MAS Litomyšlsko v letech 2007 – 2013.

Cíle pro toto období byly zakotveny ve strategickém plánu  „Trvale udržitelný rozvoj v regionu v návaznosti na město Litomyšl“. Tento celkový cíl je naplňován ve struktuře PRV prostřednictvím opatření a podopatření osy III.

Cílem číslo 1 je Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti, kterého bude dosahováno prostřednictvím Opatření 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Toto opatření je obsahem Fiche číslo 1 v záměru a), b), a c). Specifickým cílem této Fiche je, aby zemědělské subjekty produkovali OZE, aby se v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským dosáhlo výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajistily se tak podmínky pro kvalitní život místních obyvatel a stabilita venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti.

Cílem číslo 2 je Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Tohoto cíle bude dosahováno prostřednictvím Podopatření 2.1.2. Občanské vybavení a služby. Toto podopatření je obsahem Fiche číslo 2 v záměru a), b), a c). Důvodem zavedení této Fiche je nedostatečná vybavenost a služby v obcích do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu, nedostatečné zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Specifickým cílem dané Fiche je zajištění občanského vybavení a služeb v obcích do 2 000 obyvatel a zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Cílem číslo 3 je také Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, kterého bude dosahováno prostřednictvím Podopatření 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, v záměru a) a c). Toto Podopatření je obsahem Fiche číslo 3 ,kde specifickým cílem této Fiche je podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání a relaxaci.

Cílem číslo 4 je Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. Tento cíl bude naplňován prostřednictvím Opatření 1.3. Podpora cestovního ruchu záměrem a), kde toto Opatření je obsahem Fiche číslo 4, jejichž specifickým cílem je rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, především venkovské turistice, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.

Cílem číslo 5 je Různorodost venkovské ekonomiky. Tohoto cíle bude dosahováno prostřednictvím Opatření 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Toto Opatření je obsahem Fiche číslo 5, jejich specifickým cílem je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale