Komunitní vznik strategie

Jako zdroje informací a východisek pro SCLLD a metody zapojení komunity do přípravy dokumentu byly použity následující metody:

 • dotazníková šetření (výstupy jsou spolu s statistickými daty základem analýzy SCLLD),
 • osobní schůzky a jednání,
 • hromadná jednání s aktéry v území,
 • jednání a výstupy pracovních skupin,
 • výzvy a dotazování na internetových stránkách, Facebooku, emailové výzvy a dotazování,
 • osobní telefonáty s aktéry v území.

Celkově bylo vyzváno k participaci na SCLLD a pravidelně oslovováno:

 • 54 měst a obcí,
 • cca 200 podnikatelských a zemědělských subjektů,
 • cca 40 nestátních neziskových organizací,
 • široká veřejnost.

Kontaktovány s výzvou k zapojení do komunitního plánování tak byly osloveny všechny subjekty, na které měla MAS Litomyšlsko o.p.s. k dispozici kontakt nebo jej bylo možné běžnými prostředky najít (kompletní adresáře, oslovovací emaily i pozvánky jsou z důvodu nešíření kontaktů bez souhlasu adresátů k dispozici v elektronické podobě na vyžádání v kanceláři MAS).

Dále byly pozvánky na komunitní plánovací schůzky a setkání distribuovány do všech měst a obcí regionu s žádostí o distribuci relevantním osobám a subjektům ve svých územích. Byly také vyvěšovány na veřejné vývěsní tabule v obcích a městech.

Pracovní verze strategického dokumentu rovněž byla v různých fázích opakovaně veřejně projednávána a připomínkována, a to různými formami zveřejnění (internet, fyzické schůzky, apod.). Dokument byl rovněž vyvěšen k připomínkování na http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/MAS-Litomyslsko.

 

Zapojení obcí

Protože z minulého dotačního období již byly vytvořeny poměrně úzké vazby mezi MAS Litomyšlsko o.p.s. a zástupci jednotlivých měst a obcí, nebylo získávání podnětů od obcí obtížné.

MAS Litomyšlsko o.p.s. disponovala již před zahájením prací na strategickém dokumentu množstvím podnětů, námětů, připomínek a plánovaných projektů, a to z dosavadní praxe (výzev, dotazů na podpořitelnost projektů apod.), spolupráce a komunikace se zástupci obcí.

Před zahájením prací na samotném dokumentu SCLLD bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zástupci obcí, které bylo následně aktualizováno a doplňováno, aby samotný dokument odrážel reálné potřeby regionu (již v roce 2014). Dotazníky obcí (stejně jako dotazníky všech ostatních respondentů) jsou v tištěné podobě archivovány v kanceláři MAS. Některé dotazníky byly zejména ve fázi doplnění vyplňovány pomocí internetových dotazníkových/formulářových aplikací. Dotazník je k dispozici zde: https://docs.google.com/forms/d/1e9-21lnWTrln-D9FJd030ua0xoKc8ba3HfFoQRux3c4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

K informování zástupců obcí a projednávání záměrů bylo využíváno také neformálních schůzek realizovaných u příležitosti některých jednání orgánů jiných subjektů, kde se pravidelně schází většina starostů z regionu.

 • Dále bylo využíváno osobních individuálních schůzek a dotazů, emailové komunikace i telefonických forem dotazování a konzultací.
 • Potřeby jednotlivých obcí byly rovněž zohledněny zapracováním výsledků lokálních obecních strategických dokumentů, které odrážejí primární potřeby obyvatel obcí.

25. 2. 2015 proběhl kulatý stůl pro starosty a další osoby – seznámení se současnou verzí SCLLD včetně návrhů a připomínek.

9. 9. 2015 proběhl kulatý stůl pro starosty a další subjekty – projednávání strategie MAS Litomyšlsko (SCLLD). Při velké účasti byli všichni zástupci obcí a další přítomní po prezentaci SCLLD vyzváni k dalším připomínkám a doplňování (s termínem do 30. 9. 2016). Všem přítomným i nepřítomným zástupcům obcí byla následně rozeslána aktuální verze SCLLD s žádostí o předání dalším subjektům a osobám v obcích s žádostí o náměty a připomínky ve zmíněném termínu.

Na obce MAS spoléhala částečně také při kontaktování a zapojení dalších subjektů a osob na jejich území do tvorby SCLLD.

 

Zapojení podnikatelských a zemědělských subjektů

Podobně jako v případě obcí i zde bylo pro přípravu strategického dokumentu využito námětů plynoucích z dosavadní praxe a komunikace ze zemědělskými družstvy, firmami a podnikateli. Dále byly podniknuty další kroky.

 • Bylo realizováno dotazníkové šetření, kde byly zemědělské a podnikatelské subjekty osloveny formou tištěného dotazníku distribuovaného spolu se zpravodajem MAS Litomyšlsko o.p.s. a pomocí emailové výzvy (již v roce 2014).
 • MAS Litomyšlsko rovněž spolupracuje s Asociací soukromých zemědělců regionu Svitavy a Ústí nad Orlicí, odkud také pramení řada vstupů pro SCLLD.
 • Zemědělská družstva a další subjekty byly oslovovány emailovou formou s konkrétními dotazy.
 • V květnu 2014 byly také realizovány schůzky s tématem SCLLD z pohledu zemědělských i dalších podnikatelů a jejich potřeb a záměrů, které se v SCLLD odrážejí. Bylo pozváno cca 200 subjektů přímo (emailem) a velké množství také prostřednictvím starostů měst a obcí nebo informacemi na vývěsních tabulích.

14. 5. 2014 proběhlo setkání firem, živnostníků a zemědělských podnikatelů –p projednávání strategie, rozdání dotazníků, dotační možnosti pro firmy, sběr projektových záměru. Všichni byli vyzváni k participaci na vzniku SCLLD.

7. 12. 2015 proběhlo projednávání SCLLD zemědělskými i nezemědělskými subjekty, kde byla prezentována SCLLD a byly doplňovány konkrétní projektové záměry k realistickému nastavení monitorovacích indikátorů.

 

Zapojení neziskových organizací

Také v případě nestátních neziskových organizací měla MAS Litomyšlsko o.p.s. již informační základ pro SCLLD vytvořený vlivem praxe (předchozích výzev, neuspokojených nebo poptávaných projektů), spolupráce a komunikace.

 • Rovněž neziskové organizace byly vyzvány k participaci na SCLLD formou dotazníkového šetření, které bylo postupně aktualizováno a doplňováno. Tištěné dotazníky jsou k dispozici v archivu MAS. Obsah dotazníků je k dispozici zde: https://docs.google.com/forms/d/1ENnTSC1jjtvzK1QjMpreLB6CaEbaonU5srGKktJFepc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link, protože zájemci mohli vyplňovat dotazníky také pomocí formulářových internetových aplikací.
 • V květnu 2014 také proběhla setkání s neziskovými organizacemi na téma SCLLD (pozváno cca 40 subjektů přímo emailem a velké množství také prostřednictvím starostů měst a obcí nebo informacemi na vývěsních tabulích, využity byly také možnosti Facebooku). Všichni byli vyzváni k participaci na vzniku SCLLD.

15.5. 2014 – Setkání zástupců neziskových organizací – Proběhlo projednávání strategie, rozdání dotazníků, dotační možnosti pro NNO, sběr projektových záměru.

7. 12. 2015 proběhlo projednávání SCLLD s neziskovými organizacemi a veřejností, kde byla prezentována SCLLD a byly doplňovány konkrétní projektové záměry k realistickému nastavení monitorovacích indikátorů.

 

Zapojení obyvatel

MAS Litomyšlsko o.p.s. realizovala v přípravném období před zahájením samotných prací na dokumentu dotazníkové šetření, do kterého se snažila zapojit co nejvíce respondentů. K tomuto využila již vytvořeného povědomí a také vytvořených informačních a distribučních kanálů.

Dotazníky byly občanům distribuovány prostřednictvím jednotlivých obecních úřadů spolu se zpravodajem MAS Litomyšlsko o.p.s., který již v minulosti byl takto distribuován a získal si své čtenáře. Dále byli obyvatelé vyzýváni k vyplnění dotazníků umístěných na internetových stránkách MAS a také na profilu na Facebooku. Dotazníky v tištěné podobě jsou k dispozici v archivu MAS.

Dotazníky bylo zejména v dalších fázích možné vyplňovat také v elektronické podobě pomocí dotazníkových aplikací na internetu (https://docs.google.com/forms/d/1bRF_OhKdfFY-ll-ductwveABKDFADHlCidtJ0glmuAE/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link).

 

Jednání pracovních skupin a orgánů

7.11. 2012 – jednání pracovní skupiny ISRÚ (ISRÚ – dřívější pojmenování SCLLD) – představení ISRÚ – Ředitel seznámil přítomné s výhledem fungování MAS v příštím programovém období, jedním z nich je požadavek na zpracování ISRÚ. S pracovní skupinou projednali obsah ISRÚ, role pracovní skupiny, úkoly pro pracovní skupinu a na závěr jednání proběhla diskuze do jaké hloubky zpracovat ISRÚ (pozvánka, zápis).

14. 5. 2013 – jednání správní rady – Strategie MAS – Informování přítomných členů o postupu přípravy ISRÚ – v listopadu a prosinci proběhlo dotazníkové šetření (dotazník pro podnikatele, NNO, veřejnost, starosty), dotazníky byli vyhodnoceny, probíhalo zpracování analytické části dokumentu (pozvánka, zápis).

22. 9. 2014 – Jednání správní rady – seznámení s pracovní verzí strategie (SCLLD), náměty, připomínkování… (pozvánka, zápis).

V lednu 2016 (15. 1. a 22. 1.) probíhala jednání nově založené pracovní skupiny SCLLD (nahradila pracovní skupinu ISRÚ) pracovní skupiny složené ze všech členů rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS, jejichž předmětem bylo vytvoření návrhu hodnot monitorovacích indikátoru pro nejvyšší orgán.

12. 3. 2015 proběhlo jednání nejvyššího orgánu MAS – všech členů, kterým byla prezentována aktuální pracovní verze SCLLD, byly shromážděny náměty a připomínky a všichni byli vyzváni k doplnění a aktualizaci dříve zaslaných informací a projektových záměrů.

24. 11 2015 byla nejvyššímu orgánu MAS prezentována téměř finální verze SCLLD, s žádostí o finální náměty k dokumentu s plánem na schválení v únoru 2016.

 

Další zapojení komunity

V 6. 3. 2014 proběhla valná hromada Mikroregionu Litomyšlsko, a to s účastí zástupců MAS, kteří zde informovali o průběhu vzniku SCLLD a požádali přítomné o doplnění aktuálních informací a projektových záměrů k dřívějšímu dotazníkovému šetření a o předání výzvy osobám a subjektům na území svých obcí.

Dále na níže zmíněných akcích byly prezentovány vždy aktuální verze SCLLD s výzvami k téměř finálním připomínkám a námětům. Rovněž byly zjišťovány změny a doplnění k dosavadním informací MAS od aktérů v území včetně projektových záměrů, a to mimo jiné za účelem reálného stanovení hodnot monitorovacích indikátorů (řada námětů byla zasílána v následujících týdnech elektronicky).

 • 27. 10. 2015 proběhla valná hromada svazku obcí Vysokomýtsko.
 • 26. 11. 2015 proběhla valná hromada Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka.
 • 2. 12. 2015 valná hromada Mikroregionu Litomyšlsko.

Další jednání na této platformě proběhla na každé valné hromadě i na jednání dalších zastřešujících subjektů, avšak tyto akce nejsou dokumentovány ze strany MAS, ale ze strany pořádajících subjektů.

 

Závěrečné připomínkování

Závěrečné připomínkování, navrhování doplnění a oprav probíhalo veřejně, a to na internetových stránkách MAS prostřednictvím komentářů nebo emailu. Informovány o tom byly všechny obce a města, všichni členové MAS i odběratelé novinek z webu MAS. Toto připomínkování probíhalo během února 2016. Níže jsou k dispozici screeny obrazovek webu MAS.

 

Schválení SCLLD

Schválení SCLLD nejvyšším orgánem MAS, který má 27 členů proběhlo 29. 2. 2016, a to po předem zaslané pozvánce a finální verze SCLLD. Finální verze byla také v rámci možností prezentována přímo na jednání.

 

Závěr

Tento tato příloha SCLLD popisuje základní postupy a konkrétní kroky v rámci komunitního vzniku SCLLD. Kromě výše zmíněných kroků probíhala ještě řada osobních schůzek, které nejsou podrobně dokumentovány. Sběr námětů probíhala navíc další projednávání a sběr námětů, a to formou účasti na akcích jiných subjektů, jako jsou například valné hromady dobrovolných svazků obcí, sdružení, spolků apod. Zejména v prvních nebo průběžných fázích přípravy SCLLD nebyl kladen důraz na dokumentaci komunitního projednávání. Přesto reálné kroky splnily svůj účel, což dokládá jednohlasné schválení SCLLD, kterou se místní partnerství rozhodlo r

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale