Strategie 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020 byla schválena dne 15. června 2017.

Schválená SCLLD – červen 2017 (pdf 5,605 kB)
Finanční a indikátorový plán schválené SCLLD – červen 2017

1. změna SCLLD – schválena 21. září 2018 – přidání nového programového rámce OP ŽP (opatření na sídelní zeleň)
Úpravy v analytické části + nový programový rámec OP ŽP
Pouze nový programový rámec OP ŽP

2. změna SCLLD – schválena 21. února 2019 – úprava programového rámce OP ŽP
Upravený programový rámec OP ŽP – pouze navýšení maximální částky na jeden projekt

3. změna SCLLD – schválena 30. dubna 2019 – úprava programového rámce a finančního plánu IROP
Upravený programový rámec IROP – pouze dle požadavku z přílohy č.3 akceptačního dopisu
Upravený finanční plán IROP – pouze aktualizace na základě reálného čerpání v jednotlivých letech a ponížení dle změny kurzu CZK/EUR

Mid-term evaluace realizace SCLLD
Evaluační zpráva, která je výstupem střednědobé evaluace realizace strategie, byla schválena dne 30. října 2019.

4. změna SCLLD – schválena 2. dubna 2020 – přidání nového opatření (fiche Občanská vybavenost) do programového rámce PRV
Upravený programový rámec PRV
Pouze nová fiche zaměřená na aktivity čl. 20 PD PRV

5. změna SCLLD – schválena 23. dubna 2020 – úprava programového rámce, indikátorového a finančního plánu IROP
Upravený programový rámec IROP – pouze odstranění aktivity „sociální bydlení“ z důvodu nezájmu v území
Upravený indikátorový plán IROP – pouze zrušení příslušných indikátorů v souvislosti s odebráním aktivity „sociální bydlení“ z PR IROP
Upravený finanční plán IROP – pouze aktualizace na základě reálného čerpání v jednotlivých letech

Zprávy o plnění ISg: 01 (16.6.-30.6.2017) – 02 (1.7.-31.12.2017)03 (1.1.-30.6.2018)04 (1.7.-31.12.2018) – 05 (1.1.-30.6.2019) – 06 (1.7.-31.12.2019)07 (1.1.-30.6.2020) – 08

***

V březnu 2016 byla dokončena a zatím poslední verze strategie komunitně vedeného místního rozvoje území působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. (zkráceně SCLLD). Tato verze byla odeslána ke schválení příslušným orgánům veřejné správy a bude se měnit pouze v případě požadavků právě těchto orgánů nebo v případě změn preferencí územních aktérů.

SCLLD verze z března 2016 (pdf 5,147 kB)

Tento strategický dokument by měl být základním podkladem a vodítkem realizace rozvoje v území působnosti MAS Litomyšlsko.

 ***

Strategie vznikala komunitním způsobem:

 1. Popis vzniku je dostupný na tomto webu na stránce Komunitní vznik strategie.
 2. Připomínkování probíhalo také na této stránce (viz níže).
 3. Finální připomínkování probíhalo také na tomto webu, a to zde.

Níže uvedené informace se týkají vzniku SCLLD.

***

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je základním dokumentem pro rozvoj regionu pomocí dotací rozdělovaných metodou CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).

Strategie je v současné době před finalizací a je prostor pro připomínky osoba subjektů z regionu. Aktuální verze je k dispozici na konci této stránky. K připomínkám můžete využít pole pro komentáře na této stránce nebo kontakty na kancelář MAS.

Vznik strategie:

 1. Sběr dat a podnětů z území (2012 – 06/2014): V rámci této fáze proběhlo dotazníkové šetření mezi všemi kategoriemi osob a subjektů v území, jehož výstupy byly dále v roce 2014 aktualizovány/doplňovány a jsou podkladem pro analytickou a strategickou část SCLLD (rozšíření o dotazníky z nového území MAS nebo od zatím nezapojených subjektů a obcí). V první vlně byly dotazníky distribuovány do území spolu se zpravodajem MAS, a to do každé obce v řádech stovek výtisků. Rovněž proběhla jednání otevřené pracovní skupiny pro tvorbu strategie složené ze zástupců regionálních aktérů 07/11/2012 (pozvánka, zápis ).  V 05/2014 proběhla jednání se zástupci obcí, se zástupci ekonomických aktivních subjektů (pozvánka) a se zástupci neziskové sféry (dokumenty pozvánka).
 2. Dokončení pracovní verze strategie (06/2014 – 08/2014): Strategie byla formalizována do podoby pracovního dokumentu.
 3. Připomínkování pracovní verze strategie (09/2014): V září 2015 byla strategie vyvěšena na webu pomocí nástrojů MMR, kde byla k dispozici k připomínkám. O jejím vyvěšení byly informovány subjekty v regionu.
 4. Doplňování pracovní verze strategie (10/2014-08/2015): Doplnění připomínek z regionu a zapracovávání podmínek plynoucích z nových dokumentů na úrovni ČR.
 5. Rovněž proběhlo připomínkování záměrů financovatelných z OP Z, a to korespondenční formou. Zapojeny byly odpovídající odbory ORP v území i relevantní subjekty (charity, sociální podniky…), a to s výzvou k dalšímu rozeslání mezi jiné subjekty, pro případ, kdy by nějaký kanceláři MAS unikl.
 6. Připomínkování další verze strategie v území (09/2015): Na začátku září 2015 proběhlo projednávání zejména strategické části strategie, a to za účasti cca 30 osob a zástupců subjektů v regionu – převážně zástupců měst a obcí (dokumenty pozvánka, zápis). Rovněž byl celý strategický dokument rozeslán k připomínkám zástupcům všech 54 měst a obcí a celé členské základně MAS, která čítá 25  osob a subjektů (obce se kryjí).
 7. Připomínkování strategie ze strany MMR (09/2015)
 8. Příjem a zapracování připomínek (10/2015 – 11/2015)
 9. Zapracování připomínek a podmínek definovaných v dokumentech ČR, které mají být k dispozici v prosinci 2015
 10. Veřejné projednání strategie (01/2016)
 11. Zapracování připomínek (02/2016)
 12. Schválení strategie nejvyšším orgánem MAS – valnou hromadou (02/2016)
 13. Schválení MMR (03/2016)
 14. Realizace strategie – rozdělování dotací CLLD (od 06/2016)

Verze Strategie k připomínkování ke stažení zde (docx, 2,2 MB). Pro připomínky slouží kontakty nebo komentáře níže.

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale