Dotace LEADER 2007-2013

Česká republika bude uskutečňovat politiku rozvoje venkova v období 2007-2013 na základě Národního strategického plánu pro rozvoj venkova České republiky na období 2007-2013, prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013. Program rozvoje venkova obsahuje podpory pro 4 oblasti, resp. osy, kde Leader je IV. osou tohoto programu. Dalšími osami jsou:

I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

II. Zlepšování životního prostředí a krajiny

III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Zatímco osy I. – III. jsou osami obsahovými, osa IV. Leader je osou metodickou a realizuje se prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření os I. – III. Osa Leader navazuje na předcházející iniciativu Společenství LEADER+ (a dřívější LEADER II a LEADER I) a v ČR na obdobné programy – LEADER+ v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Program LEADER ČR financovaný ze státního rozpočtu.

Přístup LEADER je vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a zahrnuje tyto prvky:

a) strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území;

b) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni;

c) přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;

d) víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;

e) uplatňování inovačních přístupů;

f) provádění projektů spolupráce;

g) vytváření sítí místních partnerství.

Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny.

Osa IV. Leader má stimulovat endogenní místní rozvoj, zvyšovat organizační

schopnosti místních komunit a zastavit postupné upadání venkovských oblastí podporou

inovací.

Osa IV. Leader má tři opatření:

IV.1.1. Místní akční skupina

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale