První krok do nového období 2021+ je úspěšně za námi!

Dobrá zpráva pro region: MASka je připravená přinášet peníze do území i v dalších letech.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR potvrdilo, že MAS Litomyšlsko o.p.s. plní podmínky standardizace pro nové program.období 2021-2027. To znamená, že nadále splňujeme stanovené standardy fungování a všechny ostatní náležitosti nezbytné k tomu, abychom mohli přinášet evropské peníze do našeho území i v příštích letech. Potvrzení od MMR ČR předcházela jejich několikaměsíční kontrola naší organizační struktury, postupů, pravidel, procesů atd.

Jde o první krok v přípravách na nové období 2021+, ještě letos bude následovat aktualizace strategie území působnosti MAS, která proběhne ve dvou fázích. V koncepční části budou pojmenovány problémové oblasti a navržena potřebná opatření. Ta budou poté v tzv. ačních plánech provázána s novými operačními programy.

Schválení standardizace 17.3.2021

Standardizace MAS pro programové období 2021–2027 hotova. Rychle a úspěšně. – MMR, odbor regionální politiky, 17. 5. 2021

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

Informace MŠMT k šablonám v době uzavření škol

AKTUALIZACE k 11. 5. 2021, resp. k 24. 5. 2021:

Realizace šablon při postupném otevírání škol a školských zařízení (jaro 2021) -> po otevření škol a školských zařízení a po skončení platnosti mimořádných opatření – jakmile bude ve škole nebo šk. zařízení umožněna plná prezenční přítomnost dětí bez omezení, škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, na školu se tak již nebude vztahovat Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost distanční realizace aktivit (zveřejněno ZDE)

AKTUALIZACE k 8. 3. 2021:

DŮLEŽITÉ! Sdělení k realizaci šablon bylo opět aktualizováno:Sdělení k realizaci šablon_aktualizace březen 2021.pdf

Konzultační linka MŠMT pro šablony OP VVV: Telefonické dotazy jsou zodpovídány každý pracovní den od 9 do 15 hodin na čísle +420 234 814 777, e-mailové dotazy jsou zodpovídány průběžně na adrese dotazyZP@msmt.cz.

AKTUALIZACE k 13. 10. 2020, resp. k 24. 11. 2020:

DŮLEŽITÉ! Sdělení k realizaci šablon bylo k novému školnímu roku a vzhledem k vyhlášení Šablon III aktualizováno:Sdělení k realizaci šablon_aktualizace říjen 2020.pdf“ – v souvislosti s postupným návratem žáků do škol a ŠZ byla 24. 11. 2020 vydána tato aktualita

AKTUALIZACE k 31. 3. 2020:

DŮLEŽITÉ! Sdělení k realizaci šablon: MŠMT chce být vůči školám/školským zařízením maximálně vstřícné, avšak zároveň je nutné dodržet základní principy v šablonách. „Sdělení k realizaci šablon.pdf

Pracovníci Odboru administrace zjednodušených projektů OPVVV na MŠMT nyní pracují převážně z domova a vykonávají pracovní agendy v maximálním možném rozsahu, zejména se soustředí na kontrolu ZoR, všichni administrátoři jsou dostupní prostřednictvím depeší v systému MS2014+, na svých e-mailech, případně i mobilních telefonech.

Informace pro žadatele a příjemce OP VVV: Zvláště důležitá je část k počítání lhůt – ve zkratce: v době nouzového stavu se lhůty nepočítají. Pokud škola/školské zařízení nemůže zprávu o realizaci (ZoR) či její opravu odevzdat ve lhůtě, není třeba žádat o prodloužení lhůty. Zároveň je doporučeno neoddalovat odevzdávání ZoR a oprav, pokud tak škola/školské zařízení může učinit. „Aktualni informace_koronavirus.pdf

Na webu MŠMT:
– byla zveřejněna informace o možnosti realizace kurzů DVPP distanční formou – platí to i pro šablony;
– jsou zveřejňovány nejčastější dotazy/odpovědi v souvislosti s aktuálními koronavirovými opatřeními.

Doporučení:
– Sledujte aktuality na webu MŠMT a OPVVV.
– Využijte veškeré možnosti, které Vám současné nastavení šablon umožňuje – např. školní asistenti nemusejí jen pracovat z domova, ale mohou v rámci své pracovní doby třeba i roznášet vytištěné materiály do schránek jednotlivých školáků (v ochranných pomůckách) nebo vykonávat jiné činnosti.
– Uvažte např. zkoordinování výuky s televizním pořadem UčíTelka (na ČT) či jinou platformou. Lze využít také webový portál nadalku.msmt.cz. Velké množství zasílaných požadavků a materiálů pro domácí vyplnění dětmi nestačí, rodiče bojují s možností tisku apod.

PRVNÍ INFORMACE z 11. 3. 2020:

Personální šablony: pokud mohou zaměstnanci školy/školského zařízení v souladu s opatřením vlády pracovat (v budově školy/z domova), je možné uplatňovat za tyto dny personální šablony. V souladu s pracovními činnostmi v pracovní smlouvě/DPČ/DPP bude zaměstnanec/pracovník pracovat i v nepřítomnosti dětí/žáků/účastníků. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce, popř.  typy činností.

V pravidelných aktivitách (kluby, doučování, využití ICT ve výuce atd.) lze nerealizovat výuku v daném týdnu/daných týdnech a nahradit ji v následujících týdnech.

Pokud nepůjde realizovat jednorázové aktivity (vzdělávání DVPP, projektové dny, setkávání s rodiči atd.), nelze čerpat šablony za zrušené aktivity. Plánované aktivity lze samozřejmě přesunout na jiný termín.

Velmi se omlouváme, ale MŠMT bohužel dementovalo dvě doplňující vyjádření, viz níže. Tyto dva body tedy, prosím, neberte v potaz. Platí následující stanovisko:
ŘO OP VVV provádí analýzu dopadu opatření Ministerstva zdravotnictví na realizaci jednotlivých aktivit financovaných v rámci výzev na zjednodušené projekty s cílem minimalizovat dopady na dané projekty a tím eliminovat nezpůsobilé výstupy. Příjemci budou informováni o možnostech realizace šablon.
Vše je skutečně nyní analyzováno ve vztahu k tomu, jak byly šablony schváleny ze strany Evropské komise. Dva níže uvedené body tedy, prosím, považujte za bezpředmětné a vyčkejte na oficiální stanovisko. Ještě jednou se omlouváme a děkujeme za pochopení, v případě dotazů jsme k dispozici.

  • Kluby, doučování, popř. tandemová výuka či další – je možné nahradit i s tím, že bude překročena realizace v 5 po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka. Ostatně v březnu výuka neprobíhá, takže po odečtení by to mělo být vše v 5 po sobě jdoucích měsících.
  • Kariérový poradce: lze využít poznámku pod čarou v dané šabloně, kdy v období letních prázdnin může vykonávat činnost i bez přítomnosti dětí (nebudou dvě individuální setkání, bude se věnovat související činnosti). Takto lze přistoupit k době, kdy bude škola zavřená – momentálně k březnu 2020.

Odbor administrace zjednodušených projektů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Konzultační linka MŠMT pro šablonové výzvy OP VVV:
+420 234 814 777 (PO-PÁ 9.00-15.00 hodin), dotazyZP@msmt.cz

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

P. F. 2021

Tým MAS Litomyšlsko Vám děkuje za dosavadní spolupráci a podporu a do budoucna Vám přeje poklidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a sil v nadcházejícím roce 2021.

Ing. Petr Vomáčka, ředitel

Vloženo v Nezařazené

MAS Litomyšlsko o.p.s. podporuje činnost neformálních organizací díky realizaci projektu z EU

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. se stala úspěšným příjemcem a realizátorem projektu s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 byl zahájen 1.9.2020 a ukončen bude 15.8.2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska prostřednictvím podpory do projektu zapojených pěti organizací. Mezi tyto organizace patří Školamyšl, z.s., Komunitní škola České Heřmanice, z.s., Rodinné centrum Litomyšl, z.s., Spolek archaických nadšenců a Junák – český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl, z.s.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace celé řady tematických aktivit, jako je např. vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností, prohloubení spolupráce prostřednictvím tandemového vzdělávání, zavádění nových metod práce s dětmi a mládeží, zřízení dětského klubu a realizace projektových dní.

Očekávaným výstupem budou především kvalitnější a motivovanější lidské zdroje. Bude tak zajištěna kvalitnější spolupráce a komunikace nejen uvnitř organizací, ale i s dalšími subjekty a odborníky. Také díky posílené informovanosti dojde k širšímu zapojení veřejnosti do činnosti organizací a tím k očekávanému většímu zapojení dětí a žáků do jejich činnosti.

Projekt byl připraven v rámci dobré spolupráce MAS Litomyšlsko o.p.s. a Města Litomyšl prostřednictvím projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Jedná se o spolupráci vedoucí k podpoře nejen formálního, ale také k podpoře neformálního vzdělávání.

Ing. Petr Vomáčka
ředitel společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.

Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

„Malý LEADER“ pro rok 2021

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2021

„Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014–2020. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV PK, kterou MAS obdrží za tímto účelem.

Příjem žádostí o podporu: dle vzoru (viz níže) od 18. 11. 2020 do 30. 11. 2020. Žádosti o podporu je možné podávat e-mailem (elektronický podpis uvnitř dokumentu) nebo datovou schránkou (elektronický podpis uvnitř dokumentu) nebo poštou v listinné podobě (adresa: MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč).

Žadateli mohou být:

  • obce do 300 obyvatel (dle údajů ČSÚ k 31.12.2019),
  • další níže vyjmenované subjekty, pouze pokud jsou partnery/členy MAS Litomyšlsko o.p.s.:
    – organizace zřizované nebo zakládané obcí do 300 obyvatel (k velikosti obce viz výše),
    – nestátní neziskové organizace,
    – církve a církevní organizace.

Současně platí, že žadatel je vlastníkem nemovitosti, která je předmětem projektu (za určitých okolností je přípustný i dlouhodobý nájem, konkrétní záměry je ovšem nutné individuálně konzultovat s pracovníky MAS Litomyšlsko o.p.s.).

Výše způsobilých výdajů: min. 10 tis. Kč, max. 50 tis. Kč na projekt.
Podpora: max. 70 % celkových způsobilých výdajů.

Další podmínky pro podporu a realizaci projektů, informace o způsobilosti výdajů a o způsobu hodnocení žádostí obsahuje text výzvy k podávání žádostí o podporu (viz níže).

DOPORUČUJEME všechny záměry konzultovat ještě před samotným podáním žádosti!

Dokumenty:

Výzva „Malý LEADER“ 2021 – text výzvy
Žádost o podporu 2021 – formulář ke stažení

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

16. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání VI. (ZŠ)

výzva č. 528/06_16_075/CLLD_16_01_103
Infrastruktura základních škol

AVÍZO 16. výzvy MAS Litomyšlsko v rámci IROP

ZMĚNA 16. výzvy MAS Litomyšlsko v IROPprodloužení příjmu žádostí o podporu do 10. 12. 2020 12:00 hod. (text výzvy po změně)

16. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání VI. (ZŠ) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor
Příloha č. 4 Smlouvy/dohody o spolupráci – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 68 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 27. 11. 2020 v 14:00 on-line formou:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Jediná přijatá žádost o podporu úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 26. 1. 2021 od 11:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 2. 2. 2021 od 10:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 18. 2. 2021 od 14:00 v sídle MAS v Proseči (včetně seznamu vybraných projektů)

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

15. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu IV. (BD)

výzva č. 517/06_16_038/CLLD_16_01_103
Bezpečnost dopravy

AVÍZO 15. výzvy MAS Litomyšlsko v rámci IROP

15. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu IV. (BD) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 53 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 16. 10. 2020 v 14:00 on-line formou:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Všechny přijaté žádosti o podporu úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 19. 1. 2021 od 10:30 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 26. 1. 2021 od 10:30 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 18. 2. 2021 od 13:30 v sídle MAS v Proseči (včetně seznamu vybraných projektů)

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

14. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity IV. (KC)

výzva č. 329/06_16_072/CLLD_16_01_103
Rozvoj komunitních center

AVÍZO 14. výzvy MAS Litomyšlsko v rámci IROP

14. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity IV. (KC) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor
Příloha č. 4 Smlouvy/dohody o spolupráci – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 62 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 16. 10. 2020 v 14:00 on-line formou:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Jediná přijatá žádost o podporu úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 19. 1. 2021 od 10:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 26. 1. 2021 od 10:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 18. 2. 2021 od 13:00 v sídle MAS v Proseči (včetně seznamu vybraných projektů)

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Příprava MAS na období 2021+

V pátek 24. července 2020 a v úterý 4. srpna 2020 u nás v Proseči proběhly první workshopy k tvorbě a aktualizaci strategií CLLD pro období 2021+ v rámci projektu NS MAS ČR z OP TP, na kterých se sešli zástupci MASek v Pardubickém kraji. Děkujeme za milá setkání! 🙂

Pozvánka s programem 24.7.2020 a Pozvánka s programem 4.8.2020

Vloženo v Akce, Nezařazené

V parném létě v pilné práci 🌞

* Z hlediska formálních náležitostí a přijatelnosti kontrolujeme 21 žádostí o dotaci, které jsme přijali od obcí, farností a spolků v nedávno ukončené výzvě MAS v rámci PRV. Výzva byla zaměřená na aktivity článku 20 týkající se občanské vybavenosti – veřejná prostranství, MŠ a ZŠ, hasičské zbrojnice, kulturní památky, kulturní a spolkovou činnost, knihovny, stezky apod. Seznam přijatých žádostí zde: http://mas-lit.cz/4-vyzva-prv-mas-litomyslsko/.

* Na příští týden chystáme vyhlášení 2 výzev MAS v rámci IROP (chodníky, komunitní centra). http://mas-lit.cz/irop-2014-2020/

* Průběžně bezplatně pomáháme mateřským a základním školám v našem regionu se šablonovými projekty v rámci Šablon II a nově vyhlášených Šablon III. První žádosti do Šablon III, které jsme pomáhali podat, byly již schváleny! V MŠ Horní Újezd a MŠ Příluka mohou od letošního září začít realizovat. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci. 🙂 http://mas-lit.cz/opvvv-sablony-pro-skoly/

* Pracujeme na administraci menších projektů v rámci „Malého LEADERu 2020“, financovaného prostřednictvím Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

* Na září připravujeme spuštění MASkového projektu šablon pro několik neziskovek, které se v našem regionu zabývají neformálním vzděláváním dětí a mládeže.

…a to zdaleka není všechno… 🙂

Vloženo v Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale