„Malý LEADER 2020“ je opět na stole!

Situace na bojišti se mění každým okamžikem. 🙂 Po prvotních nepříznivých informacích, že v souvislosti s omezováním letošní dotační podpory z rozpočtu Pardubického kraje v důsledku koronavirové krize nedojde ani na projekty MASek financované z krajského Programu obnovy venkova, přichází překvapivě pozitivní zpráva. Na jednání hejtmana a radních Pardubického kraje v pondělí 18. 5. 2020 bylo rozhodnuto, že v rámci krajského rozpočtu bude z dílčích rezerv vyčleněno 5 milionů korun na navýšení Programu obnovy venkova, a to právě na projekty místních akčních skupin v rámci „Malého LEADERu 2020“ (tj. žádosti podané do kanceláře MAS Litomyšlsko v roce 2019 – seznam ZDE). Je to sice o něco méně, než kolik bylo původně plánováno, ale i to je za současné situace úspěch, vždyť ještě před 14 dny se zdálo, že tento dotační titul bude pro letošek úplně zrušen. Další podrobnosti budou známy po červnovém zasedání zastupitelstva Pardubického kraje.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/107284/obce-dostanou-na-dotacich-o-pet-milionu-korun-navic-pandemie-nesmi-ohrozit-jejich-projekty?fbclid=IwAR2Him5us-REsdN6UE02uyZ0Q8eGLk_1oGHtKmscqxp8BwlklY7W2riZxMs

Vloženo v Akce, Dotace ostatní, Nezařazené, Novinky MAS

4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko

4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)
Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)
Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko
Vzor smlouvy/dohody o spolupráci

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 31. 3. 2021

Přehled Fichí (preferenční kritéria):
10. Fiche – Občanská vybavenost

Seminář pro žadatele: 10. 6. 2020 v 14:00 v Komunitním centru Trstěnice (Trstěnice 152, 569 57)
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 10. 6. 2020

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 6.10.2020 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 13.-15.10.2020 per rollam
Souhrnné kontrolní listy věcného hodnocení

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 23.10.2020 v 11:00 v sídle MAS v Proseči
Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Další dokumenty, příručky a návody:

Pravidla pro žadatele operace 19.2.1 (platná od 9. 4. 2020)
Registrace žadatele do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF (platný od 6. 1. 2020)
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře (platný od 6. 1. 2020)
Podmínky výpočtu finančního zdraví
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV

Další informace dostupné na webu: www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

ŠABLONY III

Výzva č. 02_20_080 Šablony III. (MRR) – pro MŠ a ZŠ

Probíhá příjem žádostí o podporu – oficiální web výzvy ZDE

Ve třetí vlně šablon jsou pro MŠ a ZŠ připravené 3 miliardy Kč

Základní informace z MAS

Pokyny k vyplnění dotazníku:
1. k ukončení projektu ze Šablon II
2. k podání žádosti ve výzvě Šablony III
* POZOR! Do závěrečné zprávy v Šablonách II je nezbytné doložit zlepšení školy (v opačném případě jsou stanoveny sankce). Jakmile je dotazník jednou finalizován, odpovědi již nelze změnit a dodatečné znovuotevření dotazníku ze strany MŠMT již nebude možné!!!

***Další obsah stránky se připravuje.***

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

MIMOŘÁDNĚ k provozu kanceláře MAS

Pěkné pondělí všem,

vzhledem k mimořádným opatřením v ČR jsme se i my rozhodli, že budeme využívat home office v maximální možné míře a v kanceláři v Proseči budeme v příštích dnech přítomni jen minimálně, v nejnutnějších případech. Jako obvykle jsme samozřejmě k zastižení na e-mailech a telefonech (viz kontakty na webu MAS – http://mas-lit.cz/kontakty/). O dalším postupu budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.
Tým pracovníků kanceláře MAS

Vloženo v Nezařazené, Novinky MAS

Seminář PODPORA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCÍ

AKTUÁLNĚ (16.3.2020) v souvislosti s mimořádnými opatřeními v ČR:
Protože se nám celospolečenská situace neustále mění, a to bohužel dramatičtějším způsobem, bude se i naše společenství chovat zodpovědně a plánovaný seminář neproběhne formou fyzického setkání, ale na všechny e-mailové adresy, ze kterých dorazily přihlášky, bude těsně před plánovaným začátkem (středa 18.3.2020 cca ve 14:00 hod.) rozeslán odkaz na web, kde proběhne internetový seminář. Bude promítána prezentace, budeme komunikovat se všemi účastníky a odpovídat na dotazy prostřednictvím integrovaného chatu vedle prezentace.
Prezentace, příp. další materiály budou poté samozřejmě zveřejněny na webu MAS.

***

Dotace podle článku 20 „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“ operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova (PRV) v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020

Působíte v území MAS Litomyšlsko a jste představitelem obce, MŠ, ZŠ, církevní organizace nebo zájmového spolku? Pak neváhejte a přijďte!

Tým MAS Litomyšlsko Vás zve na seminář „Podpora občanské vybavenosti obcí“, který se uskuteční ve středu 18. března 2020 od 14:00 hod. v Komunitním centru Trstěnice (Trstěnice 152, 569 57).

Z kapacitních důvodů se, prosím, přihlašujte na e-mailem na adrese mas-lit@seznam.cz do pátku 13. března 2020. Děkujeme.

POZVÁNKA orientační mapkaplánek parkování

PREZENTACEpříklady1příklady2

Parkování: Z důvodu probíhající rekonstrukce budovy v blízkosti komunitního centra bude vymezen prostor k parkování u Základní školy Trstěnice, od které je KC dostupné pěšky (cca 5 minut volné chůze). Prosíme účastníky, aby využili tohoto parkoviště. Děkujeme.

Na semináři Vás seznámíme s možností a podmínkami až 80% dotace hned v několika oblastech podpory (viz níže) v plánované letošní výzvě MAS v rámci PRV (předpoklad: květen/červen, alokace cca 11 mil. Kč).

Témata:
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice (včetně úrovně V)
d) Obchody pro obce
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (i sportovní činnost)
g) Stezky
h) Muzea a expozice pro obce (venkovská kultura)

Žadateli mohou být (liší se podle druhu aktivity):
• obce, svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace,
• školské právnické osoby (které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu),
• nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) (s min. 2letou historií činnosti),
• registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby

Pevně věříme, že tyto dotace budou pro náš region užitečným příspěvkem.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo v Akce, Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Aktuální výzvy MAS – PŘIJATÉ ŽÁDOSTI

V uplynulých týdnech skončil příjem žádostí o podporu hned v 8 výzvách MAS Litomyšlsko. V rámci 3 různých operačních programů jsme přijali celkem 21 projektů. U všech nyní postupně probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení. Kompletní seznamy přijatých žádostí jsou zveřejněny na jednotlivých stránkách příslušných výzev MAS. Na stejném místě budou průběžně zveřejňovány i výsledky kontroly a hodnocení.

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

9. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – III.
Příměstské tábory a školní kluby – ZDE

10. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – IV.
Podpora sociálních služeb – ZDE

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Výzva MAS Litomyšlsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně
Sídelní zeleň v intravilánu obcí – ZDE

Integrovaný regionální operační program (IROP)

9. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání IV. (ZŠ)
Infrastruktura základních škol – ZDE

10. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV)
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – ZDE

11. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity III. (SB)
Sociální bydlení – ZDE

12. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu II. (IZS)
Stanice IZS – ZDE

13. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu III. (BD)
Bezpečnost dopravy – ZDE

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

P. F. 2020

Tým MAS Litomyšlsko Vám děkuje za dosavadní spolupráci a podporu a do budoucna Vám přeje šťastné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2020.

Vloženo v Akce, Novinky MAS

10. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – IV.

výzva č. C29/03_16_047/CLLD_16_01_103
podpora sociálních služeb

10. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – III. (text výzvy)
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba
Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 4 Etický kodex
Příloha č. 5 Údaje o sociální službě
Příloha č. 6 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě
Příloha č. 7 Přehled čerpání vyrovnávací platby

Seminář pro žadatele: 13. 12. 2019 v 15:00 v sídle MAS:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Jediná přijatá žádost o podporu úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.

Jednání Výběrového orgánu MAS: 25. 2. 2020 v 15:00 na MÚ v Litomyšli:
Zápis a prezenční listina z VO MAS + Hodnoticí tabulka věcného hodnocení projektu

Jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 2. 3. 2020 v 13:00 v Jindrově vile (Farní charita Litomyšl) v Litomyšli:
Zápis a prezenční listina z RO MAS

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

9. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – III.

výzva č. C28/03_16_047/CLLD_16_01_103
příměstské tábory a školní kluby

9. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – III. (text výzvy)
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
Příloha č. 4 Etický kodex

Seminář pro žadatele: 13. 12. 2019 v 14:00 v sídle MAS:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Všechny přijaté žádosti o podporu úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.

Jednání Výběrového orgánu MAS: 25. 2. 2020 v 15:30 na MÚ v Litomyšli:
Zápis a prezenční listina z VO MAS + Hodnoticí tabulky věcného hodnocení projektů

Jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 2. 3. 2020 v 13:30 v Jindrově vile (Farní charita Litomyšl) v Litomyšli:
Zápis a prezenční listina z RO MAS

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

13. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu III. (BD)

výzva č. 405/06_16_038/CLLD_16_01_103
Bezpečnost dopravy

AVÍZO – text výzvy
AVÍZO – kritéria věcného hodnocení

ZMĚNA 13. výzvy MAS Litomyšlsko v IROPprodloužení příjmu žádostí o podporu do 31. 1. 2020 12:00 hod. (text výzvy po změně)

13. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu III. (BD) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 53 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 14. 1. 2020 v 15:30 v sídle MAS:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Všechny přijaté žádosti o podporu úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 2.-16. 4. 2020 per rollam
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 28.-29. 4. 2020 per rollam
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 28. 5. 2020 v 14:30 v sídle MAS v Proseči (včetně seznamu vybraných projektů)

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale