Dotace OP ŽP

MŽP ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 7 nových výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020.

17. výzva Ministerstva životního prostředí

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl: 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspekt

Příjem žádosti: 15.10. 2015 – 14.10. 2016

Popis podporovaných aktivit:

 1. výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku
 2. pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší
 3. podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů,
 4. realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování, správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry,
 5. realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské a Slovenské republiky

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy, školská zařízení, nevládní neziskové organizace

Forma a výše podpory: Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000Kč (bez DPH).

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

18. výzva Ministerstva životního prostředí

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Příjem žádosti: 15.10. 2015 – 14.10. 2016

Typy podporovaných projektů:

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například:

  • rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami,
  • rekonstrukce chladícího zařízení – změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů,
  • protipožární izolace zásobníků LPG,
  • vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů,
  • rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek,
  • rekonstrukce skladů hořlavých kapalin,
  • rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků,
  • rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv,
  • výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií,
  • modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek,
  • znalostní portály – vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií,
  • informační systémy pro podporu prevence závažných havárií,
  • vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek,
  • vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek,
  • rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích ke snížení průmyslového znečištění, např. průmyslové ČOV.

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce vysoké školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající

Forma a výše podpory: Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000Kč (bez DPH).

Podpora veřejnoprávním subjektům bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 85%

celkových způsobilých výdajů projektu. Soukromé subjekty budou podporovány pouze prostřednictvím finančního nástroje ve formě úvěru.

 

20. výzva Ministerstva životního prostředí

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl: 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Příjem žádosti: 15.10. 2015 – 14.10. 2016

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.

V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů.

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy, školská zařízení

Forma a výše podpory: Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000Kč (bez DPH).

Podpora bude poskytována formou dotace na vícenáklady ve výši 2 500 Kč/m2 energeticky vztažné

plochy objektu, maximálně však do výše 40 % celkových způsobilých výdajů projektu.

 

21. výzva Ministerstva životního prostředí

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos

Příjem žádosti: 15.10. 2015 – 5.1. 2016

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, družstva

Forma a výše podpory: Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000Kč (bez DPH).

85 % celkových způsobilých výdajů projektů po odečtením příjmů projektu. Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.

22. výzva Ministerstva životního prostředí

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl: 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Příjem žádosti: 15.10. 2015 – 5.1. 2016

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Oprávnění žadatelé: obce, města, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Forma a výše podpory: Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 3 000 000Kč (bez DPH).

85 % celkových způsobilých výdajů projektů po odečtením příjmů projektu. Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.

 

23. výzva Ministerstva životního prostředí

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Příjem žádosti: 15.10. 2015 – 5.1. 2016

Podporované aktivity:

 • projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25% s takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat, nebo nejsou k materiálovému využití vhodné. Jedná se především o vedlejší produkty živočišného původu a odpad z kuchyní a stravoven.

Příklady podporovaných projektů

  • výstavbu bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů,
  • vybavení či modernizace bioplynové stanice.

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti, družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající

Forma a výše podpory: Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000Kč (bez DPH).

Max 85 % způsobilých nákladů.

24. výzva Ministerstva životního prostředí

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.3 – Rekultivace staré skládky

Příjem žádosti: 15.10. 2015 – 5.1. 2016

Podporované aktivity:

 • rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).

Příklady podporovaných projektů:

  • rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti, družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající

Forma a výše podpory: Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000Kč (bez DPH).

Max 85 % způsobilých nákladů.

 

Tagged with:
Vloženo v Dotace ostatní
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale