MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit podporujících neformální organizace

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. realizuje od 1.9.2020 projekt s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt bude ukončen dne 15.8.2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska prostřednictvím podpory do projektu zapojených pěti organizací. Mezi tyto organizace patří Školamyšl, z.s.Komunitní škola České Heřmanice, z.s.Rodinné centrum Litomyšl, z.s.Spolek archaických nadšenců a Junák – český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl, z.s.

Od září 2020 tak probíhá realizace celé řady tematických aktivit, jako je např. vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností, prohloubení spolupráce prostřednictvím tandemového vzdělávání, zavádění nových metod práce s dětmi a mládeží, zřízení dětského klubu a realizace projektových dní.

K 30.4.2023 se konkrétně podařilo zrealizovat 88 projektových dní, v rámci kterých došlo k rozvoji kompetencí pracovníků NNO v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. Pracovníci zapojených NNO také získali 93 osvědčení a byl tak podpořen jejich profesní růst absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností mezi pracovníky v neformálním vzdělávání proběhlo prostřednictvím vzájemných 10 návštěv. Prohloubení spolupráce pracovníků NNO bylo podpořeno prostřednictvím 37 tandemů, kdy vždy 2 pracovníci společně naplánovali a zrealizovali 10 hodin v průběhu 5 měsíců. Došlo také k zavedení nových metod v neformálním vzdělávání prostřednictvím 4 vzdělávacích bloků, kdy každý z nich trval 7 hodin. Vzdělavatel-expert seznámil 2 začátečníky s novými přístupy k neformálnímu vzdělávání, které nebyly v NNO dosud využívány. Podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí probíhá také prostřednictvím Klubu, který poskytuje možnosti flexibilně uplatňovat efektivní metody a reagovat na zájmy a potřeby účastníků. Doposud se podařilo zrealizovat 17 bloků po 24 hodinách. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se současně promítají i do povinné složky vzdělávání dítěte/žáka a mohou s ním být i úzce propojeny.

Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

Ing. Petr Vomáčka
ředitel společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

8. Výzva PRV MAS Litomyšlsko

Příjem žádostí od pondělí 1. do středy 31. května 2023.

8. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)
Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)
Příloha výzvy MAS – Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko
Příloha výzvy MAS – Vzor Potvrzení konzultace projektového záměru

Vzor prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 28. 2. 2024

Přehled Fichí (preferenční kritéria):
10. Fiche – Občanská vybavenost (nutné před otevřením stáhnout a uložit do počítače)

Seminář pro žadatele: 11. 5. 2023 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS:
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS:
Souhrnné kontrolní listy věcného hodnocení

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS:
Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Další dokumenty, příručky a návody:

Pravidla pro žadatele operace 19.2.1 (platná od 27. 10. 2022)
Registrace žadatele do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF (platný od 6. 1. 2020)
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře (platný od 6. 1. 2020)
Podmínky výpočtu finančního zdraví
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV

Další informace dostupné na webu: www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit podporujících neformální organizace

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. se stala úspěšným příjemcem a realizátorem projektu s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt byl zahájen 1.9.2020 a ukončen bude 15.8.2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska prostřednictvím podpory do projektu zapojených pěti organizací. Mezi tyto organizace patří Školamyšl, z.s.Komunitní škola České Heřmanice, z.s.Rodinné centrum Litomyšl, z.s.Spolek archaických nadšenců a Junák – český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl, z.s.

Od září 2020 tak probíhá realizace celé řady tematických aktivit, jako je např. vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností, prohloubení spolupráce prostřednictvím tandemového vzdělávání, zavádění nových metod práce s dětmi a mládeží, zřízení dětského klubu a realizace projektových dní.

K 31.12.2022 se konkrétně podařilo zrealizovat 76 projektových dní, v rámci kterých došlo k rozvoji kompetencí pracovníků NNO v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. Pracovníci zapojených NNO také získali 77 osvědčení a byl tak podpořen jejich profesní růst absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností mezi pracovníky v neformálním vzdělávání proběhlo prostřednictvím vzájemných 4 návštěv. Prohloubení spolupráci pracovníků NNO bylo podpořeno prostřednictvím 29 tandemů, kdy vždy 2 pracovníci společně naplánovali a zrealizovali 10 hodin v průběhu 5 měsíců. Došlo také k zavedení nových metod v neformálním vzdělávání prostřednictvím 4 vzdělávacích bloků, kdy každý z nich trval 7 hodin. Vzdělavatel-expert seznámil 2 začátečníky s novými přístupy k neformálnímu vzdělávání, které nebyly v NNO dosud využívány. Podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí probíhá také prostřednictvím Klubu, který poskytuje možnosti flexibilně uplatňovat efektivní metody a reagovat na zájmy a potřeby účastníků. Doposud se podařilo zrealizovat 16 bloků po 24 hodinách. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se současně promítají i do povinné složky vzdělávání dítěte/žáka a mohou s ním být i úzce propojeny.

Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

Ing. Petr Vomáčka
ředitel společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

P. F. 2023

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za spolupráci v letošním roce a popřáli šťastné prožití vánočních svátků a konečně klidný rok 2023. 
Za celý tým MAS Litomyšlsko, Petr Vomáčka

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

„Malý LEADER“ pro rok 2023

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2023

„Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem.

Příjem žádostí o podporu: dle vzoru (viz níže) od 24. 11. 2022 do 2. 12. 2022. Žádost o podporu je možné podávat e-mailem (elektronický podpis uvnitř dokumentu) nebo datovou schránkou (elektronický podpis uvnitř dokumentu) nebo poštou v listinné podobě (adresa: MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč).

Žadateli mohou být: obce do 100 obyvatel (dle údajů ČSÚ k 31.12.2021).
V případě nemovitých předmětů projektu může být žadatelem pouze vlastník nemovitostí, které jsou projektem dotčeny (žadatel v žádosti nemovitosti přesně identifikuje, aby byla možná identifikace dle katastru nemovitostí).

Výše způsobilých výdajů: min. 10 tis. Kč, max. 200 tis. Kč na projekt.
Podpora: max. 70 % celkových způsobilých výdajů.

Další podmínky pro podporu a realizaci projektů, informace o způsobilosti výdajů a o způsobu hodnocení žádostí obsahuje text výzvy k podávání žádostí o podporu (viz níže).

DOPORUČUJEME záměry konzultovat ještě před samotným podáním žádosti!

Dokumenty:
Výzva „Malý LEADER 2023“ – text výzvy
Vzor žádosti 2023 – formulář ke stažení

Vloženo v Akce, Dotace MAS, Nezařazené

Nová zelená úsporám Light

Kdo může žádat?

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Na co a kolik je možné žádat?

  • Zateplení fasády (6 000 Kč na běžný metr obvodu zateplené fasády)
  • Zateplení stropu (50 000 Kč na jeden strop)
  • Výměna oken (12 000 Kč na jeden kus výplně)
  • Zateplení střechy (120 000 Kč na jednu střechu)
  • Zateplení podlahy (60 000 Kč na jednu podlahu)
  • Výměna vchodových dveří (18 000 Kč na dveře)

Maximální součet všech opatření v jednom projektu může činit max 150 000 Kč.

Podpořitelná jsou opatření provedená po 12. září 2022. Nutné jsou fotografie původního a cílového stavu, pro jistotu si ale foťte i stav v průběhu prací.

Kdy je možné žádat?

Žádosti o dotaci je možné podávat od 9. 1. 2023. Do té doby můžete poptat dodavatelské firmy a kontaktovat MAS nebo EKIS.

Více informací?

Zdrojem informací je oficiální web Nová zelená úsporám Light.

Ke stažení: leták oficiální (pdf) a leták MAS vč. přímých odkazů (pdf)

Vloženo v Akce, Dotace MAS, Dotace ostatní, Nezařazené, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit podporujících neformální organizace

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. se stala úspěšným příjemcem a realizátorem projektu s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt byl zahájen 1.9.2020 a ukončen bude 15.8.2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska prostřednictvím podpory do projektu zapojených pěti organizací. Mezi tyto organizace patří Školamyšl, z.s., Komunitní škola České Heřmanice, z.s., Rodinné centrum Litomyšl, z.s., Spolek archaických nadšenců a Junák – český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl, z.s.

Od září 2020 tak probíhá realizace celé řady tematických aktivit, jako je např. vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností, prohloubení spolupráce prostřednictvím tandemového vzdělávání, zavádění nových metod práce s dětmi a mládeží, zřízení dětského klubu a realizace projektových dní.

K 31.8.2022 se konkrétně podařilo zrealizovat 63 projektových dní, v rámci kterých došlo k rozvoji kompetencí pracovníků NNO v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. Pracovníci zapojených NNO také získali 40 osvědčení a byl tak podpořen jejich profesní růst absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností mezi pracovníky v neformálním vzdělávání proběhlo prostřednictvím vzájemných 4 návštěv. Prohloubení spolupráce pracovníků NNO bylo podpořeno prostřednictvím 29 tandemů, kdy vždy 2 pracovníci společně naplánovali a zrealizovali 10 hodin v průběhu 5 měsíců. Došlo také k zavedení nových metod v neformálním vzdělávání prostřednictvím 4 vzdělávacích bloků, kdy každý z nich trval 7 hodin. Vzdělavatel-expert seznámil 2 začátečníky s novými přístupy k neformálnímu vzdělávání, které nebyly v NNO dosud využívány. Podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí probíhá také prostřednictvím klubu, který poskytuje možnosti flexibilně uplatňovat efektivní metody a reagovat na zájmy a potřeby účastníků. Doposud se podařilo zrealizovat 11 bloků po 24 hodinách. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se současně promítají i do povinné složky vzdělávání dítěte/žáka a mohou s ním být i úzce propojeny.

Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

Ing. Petr Vomáčka
ředitel společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

Rodinné centrum MIKEŠ zve!

Provoz Rodinného centra MIKEŠ v Proseči je jednou z mnoha aktivit Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, která je členem/partnerem MAS Litomyšlsko o.p.s.

RC MIKEŠ zve rodiče s dětmi do 5 let na pestré dopolední programy, které budou od září připraveny každé pondělí a čtvrtek v přízemí římskokatolické fary vedle kostela sv. Mikuláše na náměstí v Proseči. Podrobnosti na přiložených letácích.

Aktuální informace můžete sledovat na Mikešově webu a facebooku. 🙂

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit neformálních organizací zapojených do projektu EU i přes překonané těžkosti s epidemií COVID-19

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. se stala úspěšným příjemcem a realizátorem projektu s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt byl zahájen 1.9.2020 a ukončen bude 15.8.2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska prostřednictvím podpory do projektu zapojených pěti organizací. Mezi tyto organizace patří Školamyšl, z.s.Komunitní škola České Heřmanice, z.s.Rodinné centrum Litomyšl, z.s.Spolek archaických nadšenců a Junák – český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl, z.s.

Od září 2020 tak probíhá realizace celé řady tematických aktivit, jako je např. vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností, prohloubení spolupráce prostřednictvím tandemového vzdělávání, zavádění nových metod práce s dětmi a mládeží, zřízení dětského klubu a realizace projektových dní.

K 30.4.2022 se konkrétně podařilo zrealizovat 43 projektových dní, v rámci kterých došlo k rozvoji kompetencí pracovníků NNO v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. Pracovníci zapojených NNO také získali 39 osvědčení a byl tak podpořen jejích profesní růst absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností mezi pracovníky v neformálním vzdělávání proběhlo prostřednictvím vzájemných 4 návštěv. Prohloubení spolupráci pracovníků NNO bylo podpořeno prostřednictvím 19 tandemů, kdy vždy 2 pracovníci společně naplánovali a zrealizovali 10 hodin v průběhu 5 měsíců. Došlo také k zavedení nových metod v neformálním vzdělávání prostřednictvím 2 vzdělávacích bloků, kdy každý z nich trval 7 hodin. Vzdělavatel-expert seznámil 2 začátečníky s novými přístupy k neformálnímu vzdělávání, které nebyly v NNO dosud využívány. Podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí probíhá také prostřednictvím Klubu, který poskytuje možnosti flexibilně uplatňovat efektivní metody a reagovat na zájmy a potřeby účastníků. Doposud se podařilo zrealizovat 8 bloků po 24 hodinách. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se současně promítají i do povinné složky vzdělávání dítěte/žáka a mohou s ním být i úzce propojeny.

Ing. Petr Vomáčka
ředitel společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.

Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

7. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (8.4.-10.5.2022)

Příjem žádostí od pátku 8. dubna do úterý 10. května 2022.

7. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)
Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)
Příloha výzvy MAS – Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko
Příloha výzvy MAS – Vzor Potvrzení konzultace projektového záměru

Vzor prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 31. 3. 2023

Přehled Fichí (preferenční kritéria): POZOR, vše aktualizováno pro rok 2022!
5. Fiche – Podpora podnikání
6. Fiche – Podpora zemědělství
7. Fiche – Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce
10. Fiche – Občanská vybavenost

Seminář pro žadatele: 22. 4. 2022 v 10:00 v sídle MAS v Proseči
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 19.7.2022 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 2.8.2022 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy věcného hodnocení – 5. Fiche, 6. Fiche, 7. Fiche, 10. Fiche

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 18.8.2022 v 10:00 v sídle MAS v Proseči
Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS-oprava: 18.10.2022 v 10:00 v sídle MAS v Proseči
Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Další dokumenty, příručky a návody:

Pravidla pro žadatele operace 19.2.1 (platná od 29. 11. 2021)
Registrace žadatele do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF (platný od 6. 1. 2020)
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře (platný od 6. 1. 2020)
Podmínky výpočtu finančního zdraví
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV

Další informace dostupné na webu: www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale