Komunitní vznik SCLLD 2014-2020

Jako zdroje informací a východisek pro SCLLD a metody zapojení komunity do přípravy dokumentu byly použity následující metody:

 • dotazníková šetření (výstupy jsou spolu s statistickými daty základem analýzy SCLLD),
 • osobní schůzky a jednání,
 • hromadná jednání s aktéry v území,
 • jednání a výstupy pracovních skupin,
 • výzvy a dotazování na internetových stránkách, Facebooku, emailové výzvy a dotazování,
 • osobní telefonáty s aktéry v území.

Celkově bylo vyzváno k participaci na SCLLD a pravidelně oslovováno:

 • 54 měst a obcí,
 • cca 200 podnikatelských a zemědělských subjektů,
 • cca 40 nestátních neziskových organizací,
 • široká veřejnost.

Kontaktovány s výzvou k zapojení do komunitního plánování tak byly osloveny všechny subjekty, na které měla MAS Litomyšlsko o.p.s. k dispozici kontakt nebo jej bylo možné běžnými prostředky najít (kompletní adresáře, oslovovací emaily i pozvánky jsou z důvodu nešíření kontaktů bez souhlasu adresátů k dispozici v elektronické podobě na vyžádání v kanceláři MAS).

Dále byly pozvánky na komunitní plánovací schůzky a setkání distribuovány do všech měst a obcí regionu s žádostí o distribuci relevantním osobám a subjektům ve svých územích. Byly také vyvěšovány na veřejné vývěsní tabule v obcích a městech.

Pracovní verze strategického dokumentu rovněž byla v různých fázích opakovaně veřejně projednávána a připomínkována, a to různými formami zveřejnění (internet, fyzické schůzky, apod.). Dokument byl rovněž vyvěšen k připomínkování na http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/MAS-Litomyslsko.

 

Zapojení obcí

Protože z minulého dotačního období již byly vytvořeny poměrně úzké vazby mezi MAS Litomyšlsko o.p.s. a zástupci jednotlivých měst a obcí, nebylo získávání podnětů od obcí obtížné.

MAS Litomyšlsko o.p.s. disponovala již před zahájením prací na strategickém dokumentu množstvím podnětů, námětů, připomínek a plánovaných projektů, a to z dosavadní praxe (výzev, dotazů na podpořitelnost projektů apod.), spolupráce a komunikace se zástupci obcí.

Před zahájením prací na samotném dokumentu SCLLD bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zástupci obcí, které bylo následně aktualizováno a doplňováno, aby samotný dokument odrážel reálné potřeby regionu (již v roce 2014). Dotazníky obcí (stejně jako dotazníky všech ostatních respondentů) jsou v tištěné podobě archivovány v kanceláři MAS. Některé dotazníky byly zejména ve fázi doplnění vyplňovány pomocí internetových dotazníkových/formulářových aplikací. Dotazník je k dispozici zde: https://docs.google.com/forms/d/1e9-21lnWTrln-D9FJd030ua0xoKc8ba3HfFoQRux3c4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

K informování zástupců obcí a projednávání záměrů bylo využíváno také neformálních schůzek realizovaných u příležitosti některých jednání orgánů jiných subjektů, kde se pravidelně schází většina starostů z regionu.

 • Dále bylo využíváno osobních individuálních schůzek a dotazů, emailové komunikace i telefonických forem dotazování a konzultací.
 • Potřeby jednotlivých obcí byly rovněž zohledněny zapracováním výsledků lokálních obecních strategických dokumentů, které odrážejí primární potřeby obyvatel obcí.

25. 2. 2015 proběhl kulatý stůl pro starosty a další osoby – seznámení se současnou verzí SCLLD včetně návrhů a připomínek.

9. 9. 2015 proběhl kulatý stůl pro starosty a další subjekty – projednávání strategie MAS Litomyšlsko (SCLLD). Při velké účasti byli všichni zástupci obcí a další přítomní po prezentaci SCLLD vyzváni k dalším připomínkám a doplňování (s termínem do 30. 9. 2016). Všem přítomným i nepřítomným zástupcům obcí byla následně rozeslána aktuální verze SCLLD s žádostí o předání dalším subjektům a osobám v obcích s žádostí o náměty a připomínky ve zmíněném termínu.

Na obce MAS spoléhala částečně také při kontaktování a zapojení dalších subjektů a osob na jejich území do tvorby SCLLD.

 

Zapojení podnikatelských a zemědělských subjektů

Podobně jako v případě obcí i zde bylo pro přípravu strategického dokumentu využito námětů plynoucích z dosavadní praxe a komunikace ze zemědělskými družstvy, firmami a podnikateli. Dále byly podniknuty další kroky.

 • Bylo realizováno dotazníkové šetření, kde byly zemědělské a podnikatelské subjekty osloveny formou tištěného dotazníku distribuovaného spolu se zpravodajem MAS Litomyšlsko o.p.s. a pomocí emailové výzvy (již v roce 2014).
 • MAS Litomyšlsko rovněž spolupracuje s Asociací soukromých zemědělců regionu Svitavy a Ústí nad Orlicí, odkud také pramení řada vstupů pro SCLLD.
 • Zemědělská družstva a další subjekty byly oslovovány emailovou formou s konkrétními dotazy.
 • V květnu 2014 byly také realizovány schůzky s tématem SCLLD z pohledu zemědělských i dalších podnikatelů a jejich potřeb a záměrů, které se v SCLLD odrážejí. Bylo pozváno cca 200 subjektů přímo (emailem) a velké množství také prostřednictvím starostů měst a obcí nebo informacemi na vývěsních tabulích.

14. 5. 2014 proběhlo setkání firem, živnostníků a zemědělských podnikatelů –p projednávání strategie, rozdání dotazníků, dotační možnosti pro firmy, sběr projektových záměru. Všichni byli vyzváni k participaci na vzniku SCLLD.

7. 12. 2015 proběhlo projednávání SCLLD zemědělskými i nezemědělskými subjekty, kde byla prezentována SCLLD a byly doplňovány konkrétní projektové záměry k realistickému nastavení monitorovacích indikátorů.

 

Zapojení neziskových organizací

Také v případě nestátních neziskových organizací měla MAS Litomyšlsko o.p.s. již informační základ pro SCLLD vytvořený vlivem praxe (předchozích výzev, neuspokojených nebo poptávaných projektů), spolupráce a komunikace.

 • Rovněž neziskové organizace byly vyzvány k participaci na SCLLD formou dotazníkového šetření, které bylo postupně aktualizováno a doplňováno. Tištěné dotazníky jsou k dispozici v archivu MAS. Obsah dotazníků je k dispozici zde: https://docs.google.com/forms/d/1ENnTSC1jjtvzK1QjMpreLB6CaEbaonU5srGKktJFepc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link, protože zájemci mohli vyplňovat dotazníky také pomocí formulářových internetových aplikací.
 • V květnu 2014 také proběhla setkání s neziskovými organizacemi na téma SCLLD (pozváno cca 40 subjektů přímo emailem a velké množství také prostřednictvím starostů měst a obcí nebo informacemi na vývěsních tabulích, využity byly také možnosti Facebooku). Všichni byli vyzváni k participaci na vzniku SCLLD.

15.5. 2014 – Setkání zástupců neziskových organizací – Proběhlo projednávání strategie, rozdání dotazníků, dotační možnosti pro NNO, sběr projektových záměru.

7. 12. 2015 proběhlo projednávání SCLLD s neziskovými organizacemi a veřejností, kde byla prezentována SCLLD a byly doplňovány konkrétní projektové záměry k realistickému nastavení monitorovacích indikátorů.

 

Zapojení obyvatel

MAS Litomyšlsko o.p.s. realizovala v přípravném období před zahájením samotných prací na dokumentu dotazníkové šetření, do kterého se snažila zapojit co nejvíce respondentů. K tomuto využila již vytvořeného povědomí a také vytvořených informačních a distribučních kanálů.

Dotazníky byly občanům distribuovány prostřednictvím jednotlivých obecních úřadů spolu se zpravodajem MAS Litomyšlsko o.p.s., který již v minulosti byl takto distribuován a získal si své čtenáře. Dále byli obyvatelé vyzýváni k vyplnění dotazníků umístěných na internetových stránkách MAS a také na profilu na Facebooku. Dotazníky v tištěné podobě jsou k dispozici v archivu MAS.

Dotazníky bylo zejména v dalších fázích možné vyplňovat také v elektronické podobě pomocí dotazníkových aplikací na internetu (https://docs.google.com/forms/d/1bRF_OhKdfFY-ll-ductwveABKDFADHlCidtJ0glmuAE/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link).

 

Jednání pracovních skupin a orgánů

7.11. 2012 – jednání pracovní skupiny ISRÚ (ISRÚ – dřívější pojmenování SCLLD) – představení ISRÚ – Ředitel seznámil přítomné s výhledem fungování MAS v příštím programovém období, jedním z nich je požadavek na zpracování ISRÚ. S pracovní skupinou projednali obsah ISRÚ, role pracovní skupiny, úkoly pro pracovní skupinu a na závěr jednání proběhla diskuze do jaké hloubky zpracovat ISRÚ (pozvánka, zápis).

14. 5. 2013 – jednání správní rady – Strategie MAS – Informování přítomných členů o postupu přípravy ISRÚ – v listopadu a prosinci proběhlo dotazníkové šetření (dotazník pro podnikatele, NNO, veřejnost, starosty), dotazníky byli vyhodnoceny, probíhalo zpracování analytické části dokumentu (pozvánka, zápis).

22. 9. 2014 – Jednání správní rady – seznámení s pracovní verzí strategie (SCLLD), náměty, připomínkování… (pozvánka, zápis).

V lednu 2016 (15. 1. a 22. 1.) probíhala jednání nově založené pracovní skupiny SCLLD (nahradila pracovní skupinu ISRÚ) pracovní skupiny složené ze všech členů rozhodovacího a kontrolního orgánu MAS, jejichž předmětem bylo vytvoření návrhu hodnot monitorovacích indikátoru pro nejvyšší orgán.

12. 3. 2015 proběhlo jednání nejvyššího orgánu MAS – všech členů, kterým byla prezentována aktuální pracovní verze SCLLD, byly shromážděny náměty a připomínky a všichni byli vyzváni k doplnění a aktualizaci dříve zaslaných informací a projektových záměrů.

24. 11 2015 byla nejvyššímu orgánu MAS prezentována téměř finální verze SCLLD, s žádostí o finální náměty k dokumentu s plánem na schválení v únoru 2016.

 

Další zapojení komunity

V 6. 3. 2014 proběhla valná hromada Mikroregionu Litomyšlsko, a to s účastí zástupců MAS, kteří zde informovali o průběhu vzniku SCLLD a požádali přítomné o doplnění aktuálních informací a projektových záměrů k dřívějšímu dotazníkovému šetření a o předání výzvy osobám a subjektům na území svých obcí.

Dále na níže zmíněných akcích byly prezentovány vždy aktuální verze SCLLD s výzvami k téměř finálním připomínkám a námětům. Rovněž byly zjišťovány změny a doplnění k dosavadním informací MAS od aktérů v území včetně projektových záměrů, a to mimo jiné za účelem reálného stanovení hodnot monitorovacích indikátorů (řada námětů byla zasílána v následujících týdnech elektronicky).

 • 27. 10. 2015 proběhla valná hromada svazku obcí Vysokomýtsko.
 • 26. 11. 2015 proběhla valná hromada Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka.
 • 2. 12. 2015 valná hromada Mikroregionu Litomyšlsko.

Další jednání na této platformě proběhla na každé valné hromadě i na jednání dalších zastřešujících subjektů, avšak tyto akce nejsou dokumentovány ze strany MAS, ale ze strany pořádajících subjektů.

 

Závěrečné připomínkování

Závěrečné připomínkování, navrhování doplnění a oprav probíhalo veřejně, a to na internetových stránkách MAS prostřednictvím komentářů nebo emailu. Informovány o tom byly všechny obce a města, všichni členové MAS i odběratelé novinek z webu MAS. Toto připomínkování probíhalo během února 2016. Níže jsou k dispozici screeny obrazovek webu MAS.

 

Schválení SCLLD

Schválení SCLLD nejvyšším orgánem MAS, který má 27 členů proběhlo 29. 2. 2016, a to po předem zaslané pozvánce a finální verze SCLLD. Finální verze byla také v rámci možností prezentována přímo na jednání.

 

Závěr

Tento tato příloha SCLLD popisuje základní postupy a konkrétní kroky v rámci komunitního vzniku SCLLD. Kromě výše zmíněných kroků probíhala ještě řada osobních schůzek, které nejsou podrobně dokumentovány. Sběr námětů probíhala navíc další projednávání a sběr námětů, a to formou účasti na akcích jiných subjektů, jako jsou například valné hromady dobrovolných svazků obcí, sdružení, spolků apod. Zejména v prvních nebo průběžných fázích přípravy SCLLD nebyl kladen důraz na dokumentaci komunitního projednávání. Přesto reálné kroky splnily svůj účel, což dokládá jednohlasné schválení SCLLD, kterou se místní partnerství rozhodlo r

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale